Onder deze kop vind je alle nieuwsberichten en verslagen van formele vergaderingen, bijeenkomsten of gesprekken waarbij aantekeningen zijn gemaakt. 

SV-1902 streeft naar een zo hoog mogelijke mate van openheid en transparantie. Toch zullen er vertrouwelijke of privacy gevoelige onderwerpen besproken worden. Deze worden vanzelfsprekend niet in de verslagen opgenomen.

- Bestuursvergaderingen

- Ledenvergadering

- Verslagen overleg MVV

- Nieuwsberichten

­