Algemene Voorwaarden voor www.sv-1902.nl 

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.sv-1902.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door de Supportersvereniging-1902. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

De Supportersvereniging-1902 is onafhankelijk een erkende gesprekspartner voor MVV, alsmede voor instanties als gemeente en KNVB. Ons doel is het opkomen voor alle MVV-supporters en het opzetten van activiteiten ten behoeve van de onderlinge verbondenheid.

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van de Supportersverening-1902. Door het lidmaatschap aan te vragen gaat de aanvrager akkoord met de algemene voorwaarden en de statuten van de Supportersvereniging-1902.

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Supportersvereniging-1902 is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de Supportersvereniging-1902.

Het lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Supportersvereniging-1902 is persoonsgebonden. De contributie bedraagt € 5,00 per jaar. Bij aanvang van het lidmaatschap machtigt het lid de Supportersvereniging-1902 om jaarlijks de contributie af te schrijven van het door het lid opgegeven bankrekeningnummer. Inning van de contributie geschiedt in de eerste maanden van het nieuwe verenigingsjaar.

Producten en diensten

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met de Supportersvereniging-1902 te mogen claimen of te veronderstellen. De producten en diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie. Wij behouden ons het recht voor om deze producten en diensten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Aansprakelijkheid

De Supportersvereniging-1902 streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. De Supportersvereniging 1902 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen 

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.sv-1902.nl op deze pagina.

­